танилцуулга

ЗДТГ нь 26 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр  төрийн  бодлого,  сумын ИТХ-ын  шийдвэр, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн сум орныхоо хүн ам, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг удирдан чиглүүлж үр дүнд хүргэх зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Эрхэм зорилго:
Ñóìûí ЗДТГ  нь   Çàñàã äàðãà, ÈÒÕ-ä ºíäºð ìýðãýøëèéí çºâëºãºº, ìýäýýëëýýð õàíãàõ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëэх замаар
үйлчилж íóòãèéí çàõèðãààíû ¿ð ä¿íòýé, õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã  төлөвшүүлэн  õºãæèë äýâøèëä õ¿ðýõэд зорино.

Ýðõýìëýõ ¿íäñýí çàð÷èì:
ÇÄÒà íü á¿õèé ë ¿éë àæèëëàãààíäàà ãîë÷, ìýðãýøëèéí ãàãöõ¿¿ áàðèìòàíä òóëãóóðëàñàí,  àëèâàà ¿çýë ñóðòëààñ àíãèä, àðä÷èëñàí ¸ñ, øóäàðãà ¸ñ, ýðõ ÷ºëºº, òýãø áàéäàë, ¿íäýñíèé ýâ íýãäëèéã õàíãàõ õóóëü äýýäëýõ çàð÷èì áàðèìòëàíà.

 Эрхэмлэн дээдлэх зүйлс:
Төрийн бодлого, шийдвэрийг боловсруулах болон төрийн албаны бүхий л үйл ажиллагаанд Үндсэн хууль, бусад хуулийг ямагт дээдлэн сахих.
Хүлээсэн үүрэгтээ үнэнч байж, нийтийн  ашиг сонирхолд захирагдан, хууль бус, шударга бус явдалтай эвлэршгүй байж бусдыг манлайлах
Албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай  өөрийн мэдлэг чадварыг байнга дээшлүүлж, хийсэн ажлынхаа гүйцэтгэл  үр дүнгийн  төлөө бүрэн хариуцлага хүлээх
Төрийн үйлчилгээг олон нийтэд чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэж, тэдний итгэлийг хүлээж, шударгаар  ил тод үнэлүүлэх

   2016 оныг манай хамт олон “Үндэсний бичиг”-ээ судлах жил болгон ажиллаж байна.

ЗДТГ-ын бүтэц, танилцуулга 2016 он(1).энд дарж pdf