Аян зохион зарлалаа.

 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ А/01 ДҮГЭЭР ЗАХИРАМЖААР АРХИДАН СОГТУУРАХААС

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 90 ХОНОГИЙН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.