Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар

Иргэдийн мэдээллийн мөрөөр шалгалт хийж, эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй 34м3 модыг хурааж улсын орлого болгов.