"Мэдээллийн цаг-иргэдээ сонсох" ажлын нээлт боллоо.

Аймгийн засаг даргын 2018 оны "Мэдээллийн цагийн ажлыг зохион байгуулах тухай"  А/529 дүгээр  захирамж, сумын Засаг даргын  2017 оны “Эрх зүйн хөтөч баг” байгуулах тухай А/75 дугаар, 2018 оны “Мэдээллийн цаг зохион байгуулах тухай” А/92 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж иргэдээ сонсох "Мэдээллийн цаг" ажил эхлээ. Энд 120 гаруй хүн хамрагдав.