Нэрлэсэн жилийн ажлын тайлан

Ахмадын баярын үеэр "Ахмад настнаа дэмжиж-амьдрах орчноо сайжруулах жил"-д ахмад настнаа дэмжих чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тайланг  нийт ахмад настнуудад тайлагнав.