Хүүхдээ сонсох өдөр

Олон улсын  "Охидын өдөр"-өөр охидоо сонсох арга 

хэмжээ зохион байгуулж сургалт явуулав.