Онлайн хурал

Аймгийн Засаг дарга Баянзүрх сумаас сумдын удирдлагуудтай хийсэн онлайн хуралд сумын Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газрын дарга нар оролцлоо.