Төрийн албан шинэтгэл

Мэдээллийн цагт ирсэн иргэдэд  ЗДТГ-ын дарга Л.Амгаланбат "Төрийн албаны шинэтгэл"-ээр мэдээлэл хийж,  2019 оны жилийн эцсийн "Хэрэглэгчийн үнэлгээ"-ний дүнг танилцууллаа.