Татварын хөнгөлөлт эдлээрэй.

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу татвар төлөгчийн 2019 оны тайлан, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх материалыг хүлээн авч эхэллээ.
Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалтыг http://mta.mn/c/view/77115 эндээс авна уу.