Улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээг 973 иргэнд үзүүлэв. Нийт үйлчилгээг төрөлжүүлэн үзвэл: Төрөлтийн бүртгэл 33, үчрлэлт 1,  эцэг тогтоолт 3, гэрлэлт 11, гэрлэлт дуусгавар болссон 1, нас баралт 11, биеийн давхцахгүй өгөгдөл 92, иргэний үнэмлэх олголтын үйлчилгээ 161, шилжилт хөдөлгөөний үйлчилгээ 12 иргэнд үзүүлж цахим гарын үсэг 648 иргэнд олгосон байна.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд нийт 30 иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгийг бүртгүүллээ.