Ёс зүйн хорооны 2016 оны төлөвлөгөө

              БАТЛАВ:

ДАРГА                    Л.АМГАЛАНБАТ

2016 он 02 сар 06  өдөр

 

ХӨВСГӨЛ  АЙМГИЙН ШИНЭ ИДЭР СУМЫН  ТӨРИЙН

 ЗАХИРГААНЫ  АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ

 2016 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

   2016 оны  2 дугаар сар 6                                                                                         Эрдэнэт

 

Хийх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Ёс зүйн хороог хагас, бүтэн жилд хуралдуулах

3, 10 сард

Хорооны дарга, Хорооны нарийн бичгийн дарга

2

Ёс зүйн хорооны мэдээ тайлан гаргах

6, 12-р сард

Хорооны нарийн бичгийн дарга

3

Төрийн албан хаагчдын сэтгэл судлал, харилцаа хандлага сэдвээр сургалт зохион байгуулах

3-р сард

 Ёс зүйн хороо

4

Төрийн албан хаагчдын цаг ашиглалтанд хяналт тавих

4-р сард

Ёс зүйн хорооны гишүүд

5

“Захиргааны албаны үнэ цэнэ” ярилцлага зохион байгуулах

 4-р сард

Ёс зүйн хорооны гишүүд

6

Тамга, тэмдэг ашиглалтанд хяналт тавих

4-р сард

Ёс зүйн хорооны дарга

7

Байгууллагуудын цахим хуудас, шилэн дансны нээлттэй байдалд үнэлгээ хийх

5-р сард

Ёс зүйн хороо

8

Нууц хадгалалт хамгаалалтын мэдээлэл ззөвлөгөө өгөх

6-р сард

Ёс зүйн хорооны гишүүд

9

Авлигаас уьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах

 9-р сард

Ёс зүйн хорооны дарга

10

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар сургалт хийх

9-р сард

Ёс зүйн хорооны гишүүд

11

Ёс зүйн зөрчлийг тухай бүр хуралдаж шийдвэрлэх

 жилд

Ёс зүйн хороо

12

Ёс зүйн хорооны ажлын тайланг иргэдэд мэдээлэх

11-р сард

Ёс зүйн хороо

                                                                       

БОЛОВСРУУЛСАН: ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ НАРИЙН

БИЧГИЙН ДАРГА                           Н.БОЛОРМАА