Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг.