эрх зүйн мэдээллийг эндээс

https://legalinfo.mn/mn/law?page=law&cate=27&active=1&page=1&sort=enacteddate&page=1