ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

 ЦАГААН ИДЭЭ БОЛОВСРУУЛАХ   ТӨСӨЛ
төсөл хэрэгжүүлэгч Ж.Түмэндорж

төслийн хэмжээ 9,0 сая