Төрийн захиргааны албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав.

Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад “Төрийн албаны тухай хууль” (шинэчилсэн найруулга),  “Төрийн албаны мерит зарчим”, “Төрийн албаны шинэчлэл”,  “Ёс зүйн хэм хэмжээ”, “Хариуцлага”, “Ажлын байрны дүн шинжилгээ” сэдвээр сургалт явуулав.