Нэрлэсэн жил

2019 оныг Монгол Улсын Засгийн газар "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил"
Хөвсгөл аймаг "Хүүхэд хамгаалал-өрхийн хөгжлийг дэмжих жил"

манай сум "Залуучуудын хөгжлийг дэмжих-зөв хандлагыг түгээх жил" болголоо.