Багийн өдөрлөг

7 сарын 28, 29,30-ны өдрүүдэд багийн өдөрлөг зохион байгуулж иргэдэд хууль тогтоомж сурталчилж мэдээлэл хийлээ. Энд нийт 180 гаруй хүн оролцсон.