Төрийн албан шинэтгэл

Байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч нарт болон Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад төрийн албаны шинэтгэл, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмээр  мэдээлэл хийж, зөвлөгөө өгөв.