Халамжийн мэдээлэл

2020 оны 1-р сард халамжийн нийгмийн ажилтан ганцаарчилсан зөвлөгөөг 120 иргэнд өгч, 96 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.

Халамжийн сангаас  нийт 90 хүнд 8,627,000 төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олголоо. Үүнд: Ахмад настны асаргаа 20 хүнд 1,520,000 төгрөг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асаргаа 7 хүнд 532,000 төгрөг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн оршуулгын тэтгэмж  1 хүүхэд 1,000,000 төгрөг

Жирэмсэн эх  22 хүнд 880,000 төгрөг

Цалинтай ээж  5 хүнд 700,000 төгрөг

Халамжийн тэтгэвэр  13 хүнд 2,262,000 төгрөг

Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж  7 хүнд 420,000 төгрөг

Нэг удаагийн хөнгөлөлт, тусламж  15 хүнд 1,763,000 төгрөг