Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл хугацаа товлогдлоо

2024 оны цэргийн тоо бүртгэлийн 11 сарын 20-оос 30 -ны хугацаанд явагдана.

1-р багт 11 сарын 20, 21

2-р багт 11 сарын 28

3-р багт 11 сарын 27

4-р багт 11 сарын 29, 30-нд тус тус явагдана. Сумын төвд хөдөө багийн хоцорсон иргэд оролцох боломжтой.