ЗДТГ ын бүтэц үйл ажиллагааны танилцуулга

Засаг даргын тамгын газрын бүтэц, албан хаагчдын ажлын чиг үүрэг харилцах утасны дугаар.